نگاهی به بسته بندی

نگاهی به بسته بندی

بسته بندی در بهترین تعریف، به عنوان یک سیستم هماهنگ توصیف می شود که هدف از آن آماده سازی کالا جهت حمل و نقل، توزیع، انبار کردن، فروش و مصرف است.

بسته بندی یک عملیات تجاری پیچیده، پویا، علمی، هنری و بحث آفرین است که در بنیادی ترین شکل خود، کارکردهای محافظت/ نگهداری، حمل و نقل و اطلاع رسانی/ فروش را شامل می شود.

بسته بندی نوعی عملکرد خدماتی است که به خودی خود نمی تواند وجود داشته باشد؛ زیرا به یک کالا نیازمند است. ( اگر کالایی وجود نداشت، هیچ نیازی به بسته بندی نبود )

بسته بندی کارکردهای بسیار متنوعی دارد، از کارکردهایی که ماهیت فنی دارند گرفته تا کارکردهایی که به بازاریابی مربوط می‌شوند.

متخصصان فنی بسته بندی نیازمند مهارت های علمی و مهندسی می باشند، در حالی که مختصصان بازاریابی نیازمند مهارت هایی در زمینه درک هنری و انگیزش هستند. مدیران بسته بندی نیازمند یک درک بنیادی هستند که هر دو مقوله بازاریابی و فنی را، همراه با شم تجاری خوب، شامل می شود. این دامنه غیر معمول مهارتی، صنعت بسته بندی را به دیک گزینه شغلی منحصر به فرد تبدیل می کند.

بسته بندی یک پدیده جدید نیست

بسته بندی یک پدیده جدید نیست فعالیتی است که ارتباط تنگاتنگی با تکامل جامعه دارد و از این دیدگاه می توان آن را تا دوره های اولیه زندگی بشر درگیری کرد. ماهیت، درجه و کمیت بسته بندی در هر مرحله از رشد یک جامعه بازتاب نیازها، الگوهای فرهنگی، منابع مواد و فن آوری آن جامعه می باشد. مطالعه نقش ها و اشکال متغیر بسته بندی در طول قرون، به معنای واقعی، مطالعه ای است از رشد تمدن.

علم بسته بندی

از آنجایی که علم بسته بندی، با هر آنچه که به عنوان یک جامعه انجام می دهیم، رابطه تنگاتنگی دارد؛ پس تعجبی نخواهد داشت که صنعت بسته بندی نیز همواره در حال تغییر باشد.

ممکن است یک بخش کامل، بدون هیچ اعتنایی رها شود و صنایع جدید با کشف مواد، فرآیندها و یا نیازهای جدید ایجاد گردد.

میتوان گفت که انتخاب آینده، با نیاز به بسته بندی قابل قبول از نظر زیست محیطی و با تولید کمترین ضایعات، تعیین می شود.

همچنین قیمت های نسبی مواد پتروشیمی، خمیر کاغذ و فلزات نیز در این امر موثرند و نهایتاً، این که چگونه روغن و شیر را خریداری کرده و مصرف می کنیم نیز تاثیر بسزایی دارد.

هیچ گزینه ای را نمی توان نادیده گرفت؛ تصور این که زمانی شیر در ظرف های آلومینیومی با قابلیت پر کردن دوباره توزیع شود، به هیچ وجه دشوار نیست.

منبع: ماهنامه صنعت بسته بندی

2020-01-14T10:04:52-01:00