طراحی گرافیک ( بخش دوم )

طراحی گرافیک بسته بندی (بخش دوم )

ما در بخش اول طراحی گرافیک، بیشتر در مورد ماهیت این موضوع صحبت کردیم، اما در این بخش، تمرکزمان بیشتر روی عناصر طراحی گرافیک یک بسته بندی است.

یک طراح بسته بندی با عناصر پایه طراحی کار می کند تا ظاهر مورد نظر را به بسته بندی خود بدهد:

شکل

خطوط محیطی واقعی بسته بندی، تصاویر یا متن روی بدنه آن. به شکل های مثبت و منفی توجه کنید. نسبت های طول به عرض 2 به 3 و 3 به 5 مناسبترین هستند. نسبت های طول به عرض 1 به 1 و 1 به 2 خسته کننده هستند.

اندازه

شیء یا طراحی به چه بزرگی یا کوچکی است؟ اندازه ممکن است فیزیکی یا حسی باشد.

رنگ

رنگ می تواند توجه بیننده را جلب کند و حالت یا شخصیت بسته بندی را تحت تاثیر قرار دهد. رنگ می تواند باعث افزایش هزینه بسته بندی نیز شود.

بافت

صافی یا زبری واقعی یا محسوس. این مشخصه با حس لامسه انسان سر و کار دارد. بافت را می توان با الگوهای گرافیکی یا با استفاده از ماده بسته بندی بافتدار ایجاد کرد. برای استفاده بهتر از این تکنیک باید در بخش چاپ و امکانات چاپی تسلط داشته باشید.

میزان روشنی

مقدار روشنی یا تیرگی. رنگهای تیره تر سنگین تر از رنگهای روشن به نظر می رسند.

خطوط

خطوط ممکن است مستقیم یا منحنی، سنگین یا سبک، خشن یا صاف، پیوسته یا شکسته باشند. جهت دهی های خاص به خطوط می تواند احساسات متفاوتی ایجاد کند:

افقی: آرامش                     عمودی: وقار                     قطری: سرزندگی                            منحنی: فریبندگی

نمادها

عناصر طراحی گرافیکی یا نمادهایی که حاوی پیام و معنا هستند. مهمترین نمادها آنهایی هستند که دارای اعتبارند.

این اصول برای هر یک از عناصر و همچنین طراحی مصداق دارند. یک ترکیب بندی، چیدمانی خاص از عناصر طراحی است.

تعادل و یکپارچگی

عناصر یک ترکیب بندی (کمپوزسیون) دارای وزن بصری هستند. روشنی، تیرگی، اندازه، شکل و میزان رنگ. یک طراح باید وزن بصری را شناسایی کرده و بتواند تعادل بین دو عنصر را تعیین نماید.

  • تعادل متقارن یا رسمی عناصر را حول مرکز هندسی مرتب می کند.
  • تعادل غیر متقارن یا غیر رسمی عناصر را بر اساس وزن بصری آنها از چپ به راست مرتب می کند.
  • وزن باید به نحو درستی در راستای عمودی توزیع شود. قسمت تحتانی را معمولاً با وزن بیشتر طراحی می کنند.
  • یکپارچگی را می توان با استفاده از یک زمینه یا ایجاد فضایی خاص خلق نمود.
  • کلیه عناصر طراحی باید از نظر هماهنگی و همخوانی به هم وابسته باشند. (به قول معروف: کل بزرگتر از جمع اجزا تشکیل دهنده آن است).
  • فضای سفید پیرامون عناصر بسته بندی یک سطح منفی است.

عناصر ترکیبی باید دارای یکپارچگی جهت خلق یک شخصیت یکدست باشند.

منبع: ماهنامه صنعت بسته بندی

2020-01-14T10:02:28-01:00